Hlavní obrázek pro článek Jak nejlépe ukončit pronájem bytu
Datum vložení článku Jak nejlépe ukončit pronájem bytu 14. 10. 2017 Štítek Nemovitosti článku Jak nejlépe ukončit pronájem bytu Nemovitosti

Jak nejlépe ukončit pronájem bytu

Asi každý pronajímatel si přeje, aby získal do svého bytu slušné a poctivé nájemníky, kteří dodržují nájemní smlouvu, platí včas a nedostávají se do rozporu s domovním řádem. Taková smlouva o nájmu pak může existovat řadu let a spokojený je pronajímatel i nájemce. Co však dělat v případě, kdy musíte přistoupit k ukončení nájmu? Víte, jakými pravidly se řídit a co je nutné splňovat?

Dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem 

Asi nejčastějším způsobem ukončení nájmu je dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem. Tuto dohodu mohou obě strany uzavřít bez ohledu na to, zda byl nájem uzavřen na dobu určitou nebo neurčitou. Vždy se doporučuje, aby byla takováto dohoda uzavřena v písemné podobě. Předejdete tak nechtěným komplikacím.

Je-li nájemcem právnická osoba, odborníci doporučují mimo jiné nahlédnout do obchodního rejstříku a ujistit se, zda je zástupce společnosti oprávněn k podpisu dohody o skončení nájmu. Pokud by tomu tak nebylo, není podpis této osoby na smlouvě relevantní a nájemní smlouva nadále platí. Stejně tak je potřeba se ujistit, např. předložením plné moci, v případě, že za protistranu vystupuje právní zástupce nebo jiná osoba, která nebyla uvedena v nájemní smlouvě. Také je-li jako nájemce uvedena více než jedna osoba, např. manželé, je nutné, aby smlouvu o ukončení podepsali oba.

Jednostranná výpověď z nájmu bytu

Každou nájemní smlouvu, ať už je na dobu určitou nebo neurčitou, lze jednostranně vypovědět pronajímatelem i nájemcem. Smlouvu na dobu neurčitou můžete jednostranně vypovědět kdykoliv bez udání důvodů k určitému datu, po kterém zpravidla následuje tříměsíční výpovědní doba, nájemní smlouvu na dobu určitou můžete vypovědět jen v případě, kdy se změnily okolnosti, z nichž smluvní strany při vzniku smlouvy vycházely. Pokud si tedy strany výslovně nedohodnou jinak, nelze nájem sjednaný na dobu určitou, na rozdíl od nájmu sjednaného na dobu neurčitou, vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu.

Tříměsíční výpovědní dobu, kterou stanovuje zákon, lze po vzájemné dohodě pronajímatele a nájemce zkrátit nebo prodloužit, případně sjednat právo vypovědět nájem bez výpovědní doby. Stejně tak lze smluvně omezit možnost vypovědět nájem jen na určité předem určené důvody.

Podání výpovědi

Každou výpověď je na závěr potřeba řádně doručit, tzn. písemně a nejlépe doporučeně. Zároveň musí být z podané výpovědi jasné kdo, kdy a vůči komu a jaké smlouvě výpověď činí. Zároveň musí obsahovat také poučení nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je přímo ze zákona taková výpověď neplatná. Námitky proti výpovědi vznáší nájemce pronajímateli většinou písemně, například formou doporučeného dopisu. Funkcí námitek je vyvolat jednání mezi nájemcem a pronajímatelem o případném zpětvzetí výpovědi tak, aby se předešlo soudnímu řízení. Návrh na přezkum oprávněnosti výpovědi je nájemce oprávněn podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy mu byla výpověď doručena. Jinak už je pozdě.

Autor článku
Autor článku Jak nejlépe ukončit pronájem bytu - makléř Redakce NRportal.cz, větší profilovka
Redakce NRportal.cz
Redakce Profil autora
Sdílejte článek

Chcete se ještě na něco zeptat? Zeptejte se makléřů v poradně.

Vložit dotaz

Nahoru