Hlavní obrázek pro článek Darování nebo dědictví: Jak přenechat majetek
Datum vložení článku Darování nebo dědictví: Jak přenechat majetek 7. 8. 2020

Darování nebo dědictví: Jak přenechat majetek

Řešíte otázku, zda majetek předem darovat, nebo nechat na dědické řízení? Darování nebo dědictví?  V redakci NR portálu vám přiblížíme, co se v dnešní době vyplatí více, a jak výhodněji přenechat nemovitost.

Co je dobré vědět o darování nemovitosti a dědictví?

Pokud chcete nemovitost přenechat svým potomkům nebo rodinným blízkým, pozitivní zprávou pro obě možnosti je, že se od 1. ledna 2014 neplatí darovací ani dědická daň. Je však důležité brát v potaz několik dalších faktorů.

Nemovitost získaná darem

Po zrušení darovací daně se dary daní dle zákona o dani z příjmů stejnou sazbou jako ostatní příjmy, pokud nejsou od daně z příjmů osvobozeny. Daň z příjmu nemusíte odvádět z daru, který nepřesáhl hodnotu vyšší než 15.000 Kč. Od daně z příjmů jsou osvobozeny také dary a příjmy od dárců z přímé příbuzenské linie i osoby, s nimiž obdarovaný žil alespoň jeden rok ve společné domácnosti před získáním daru. Ve všech ostatních případech je zákonnou povinností daň z příjmů uhradit finančnímu úřadu, a to do 31. března následujícího roku.

Darovací smlouva, stvrzující souhlasné podpisy mezi obdarovaným a dárcem, musí být notářsky ověřena a musí obsahovat přesné identifikace obdarovaného, dárce i darované nemovitosti pro úspěšný převod vlastnictví nemovitosti na katastrálním úřadu. Vlastnické právo k nemovitosti pak vzniká až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitosti s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad. 

Věcné břemeno k darované nemovitosti

Darovací smlouva může obsahovat i podmínky k nabytí nemovitosti sepsané na doložkové listině. Velmi častým případem je věcné břemeno na darovanou nemovitost, díky které budete mít jistotu a právo doživotního užívání nemovitosti. S ohledem na budoucí rizika doporučujeme sepsat smlouvu s právníkem, který dohlédne na všechny právní náležitosti dokumentu.

Darujete nemovitost zatíženou hypotékou?

Pokud se rozhodnete darovat nemovitost, která je zatížena hypotékou, budete potřebovat i souhlas věřitele (banky), u kterého je nemovitost zastavěna, a vyřešit nadále úhrady splátek hypotečního úvěru. Mezi varianty splácení se nabízí pokračování splátek ze strany darujícího, převedení plateb na obdarovanou osobu, anebo doplacení hypotéky, kde si ověřte podmínky a sankce v případě kompletního uhrazení a mimo období konce fixace.

Dědická daň z nemovitosti

Majetek získaný v dědickém řízení je od všech daní osvobozen a vnímá se jako bezúplatné nabytí majetku. Rozdíl spočívá ve znaleckém posudku o ceně zděděné nemovitosti, platném ke dni smrti zůstavitele a ve výši notářského poplatku, který musí dědic/ové zaplatit včetně dalších výdajů spojených s přípravou podkladů pro rozhodnutí soudu. Odměna notáři se vypočítává z odhadní ceny nemovitosti vypracované znalcem a může představovat i vyšší částku než při darování nemovitosti od osoby v přímém příbuzenském vztahu.

Jak probíhá dědické řízení?

Dědické řízení probíhá před soudem na základě úmrtní zprávy od matričního úřadu. K soudnímu řízení se dostaví všichni potenciální dědicové a v případě pohledávek zemřelého i věřitelé. Pro vydání usnesení soudu jsou důležité předložit podklady o soupisu a ocenění majetku, případných dluhů, možné existující závěti nebo listinu o vydědění, které prověří předem notář.

Odmítnutí zadluženého dědictví

Pokud jste si jisti, že věci po zůstaviteli zahrnují pouze dluhy, můžete dědictví odmítnout. K odmítnutí dědictví se vyžaduje prohlášení vůči soudu do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o jeho právu odmítnout dědictví a o následcích odmítnutí. Uplynutím lhůty k odmítnutí dědictví právo odmítnout dědictví zaniká.


Autor článku
Autor článku Darování nebo dědictví: Jak přenechat majetek - makléř Redakce NRportal.cz, větší profilovka
Redakce NRportal.cz
Redakce Profil autora

Chcete se ještě na něco zeptat? Zeptejte se makléřů v poradně.

Vložit dotaz

Nahoru